វិញ្ញាបនប័ត្រ

មក​ដឹង​ថា​វិញ្ញាបនបត្រ​ណា​ខ្លះ​ដែល​ស៊ុន វីម មាន។

ISO9001


ISO9001: 2015

គ.ស


CE

ចក្រភពអង់គ្លេស


ចក្រភពអង់គ្លេស

UL


UL

SABS


SABS

ស៊ី.ស៊ី.អេស


ស៊ី.ស៊ី.អេស

ABS


ABS

DNV


DNV